Zmena názvu školy

Riaditeľka materskej školy Vám dáva na vedomie , že dňom 16.7.20018 bol uznesením MsZvMartine č.178/ 18 schválený dodatok č.2. kzriaďovacej listine materskej školy, ktorým sa mení adresa sídla školy zpôvodného sídla Ul. Aurela Stodolu 1, Martin na Materská škola Š. Furdeka 1, Martin

Odôvodnenie :Dôvodom na vykonanie zmeny bola potreba zosúladenia Registra adries vedeného ministerstvom vnútra SR, vktorom sú uvedené aj GPS adresy škôl, ktorými sa riadia záchranné zložky pri zabezpečovaní zdravia aživotov osôb, hasičské apolicajné zbory pri ochrane majetku abezpečnosti osôb. Pri nesúlade GPS adries aoznačenia školských budov by mohlo dochádzať ksituáciám, že zásah nebude včasný apresný, čo by mohlo mať za následok ohrozenie zdravia, života aleb