Poplatky

panacek1MESAČNÉ NÁKLADY
spojené s pobytom dieťaťa
v predškolskom zariadení od 1. marca 2013


 

POZRITE SI CELÝ PREHĽAD POPLATKOV v PDF

 


Za pobyt dieťaťa v materskej škole s právnou subjektivitou v zmysle
Dodatku č.1 k VZN schváleného uznesením MsZ č.6/2013 zo dňa 21. januára 2013 s účinnosťou od 1. marca 2013 prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení mesačne na jedno dieťa sumou 14,00€.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení rodič neuhrádza v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov (§28 odst.7 a § 28 odst. 8) ak:

 • dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • zákonný zástupca predloží riaditeľke doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
 • dieťa je umiestnené v zariadení na základe súdneho rozhodnutia.

Zriaďovateľ rozhodne o neuhrádzaní príspevku v zmysle § 28 ods. 8 písm. a) vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov  po predložení:

 • žiadosti zákonného zástupcu – podľa  vzoru, ktorý je k dispozícii u ekonómky školy,
 • dokladu o trvaní choroby (viac ako 30-dní po sebe),
 • preukázateľným spôsobom doložených rodinných dôvodov (viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní),
 • dokladu, že dieťa nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka MŠ – v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Na neúplné žiadosti, alebo žiadosti, ktoré nebudú obsahovať predpísané doklady sa neprihliada.

Náklady na edukačnú činnosť (zabezpečenie výletov, exkurzií, kultúrnych podujatí, zakúpenie hračiek, výtvarného a pracovného materiálu…): 5 € na účet RZ

Cena stravného lístka v čase podania žiadosti:

Desiata: 0,28 €
Obed: 0,68 €
Réžia: 0,10 €
Olovrant: 0,23 €
SPOLU: 1,29 €

Cena stravného lístka pre rodiča v prípade priznania dotácie na stravu – hmotná núdza:

Desiata: 0,00 €
Obed: 0,00 €
Réžia: 0,00 €
Olovrant: 0,19 €
SPOLU: 0,19 €

 • šeky sa vydávajú okolo 15. – 20. v mesiaci,
 • stravné je potrebné uhradiť najneskôr do 25. v mesiaci,
 • potvrdenie o uhradení stravy je treba ukázať vedúcej školskej jedálne (vhodiť do schránky pri vchode do kuchyne MŠ),
 • ak sa strava platí cez účet (internet banking) je potrebné doniesť vedúcej ŠJ výpis z účtu o zaplatení, ktorý ostáva v MŠ,
 • strava sa uhrádza 1 mesiac dopredu a odhlášky sú odpočítané k dňu vystavenia šeku na nasledujúci mesiac,
 • z dôvodu bezproblémovej evidencie úhrady stravy je rodič, ktorý má iné priezvisko ako dieťa, povinný túto skutočnosť oznámiť vedúcej školskej jedálne.

ODHLÁŠKY

 • telefonicky 043 4276844 (odkazovač)
 • písomne (do písanky pri v šatni)
  na pondelok – štvrtok do 6:00 hod. príslušného dňa
  na piatok do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa
 • Zároveň pripomíname rodičom, že v deň, keď nie je možné uskutočniť odhlášku zo stravy, je možnosť prebrať si celodennú stravu a to :
  • desiatu do 10,00 hod. ( do 2 hodín po príprave nátierky )
  • obed do 14,00 hod.
  • olovrant do 15,00 hod.

 

Obed, ktorý si stravník nestihne odhlásiť včas, si môže odniesť zo zariadenia v obedári iba v prvý deň  neodhlásenej stravy. V ostatné dni za  neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

Upozorňujeme rodičov, aby každý do konca mesiaca priniesol ukázať doklad o zaplatení stravy na nasledujúci mesiac vedúcej  ŠJ  Ing. Habrdovej.