Škola priateľská k deťom

 

Cieľom tohto projektu je vytvoriť v našej MŠ také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Participácia, rešpekt, zodpovednosť sú kľúčové, celoškolský prístup je podmienkou…

logo1
Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale ich aj žije. Nastavuje rámec fungovania vzťahov medzi pedagógmi, deťmi, rodičmi. Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF.

*****

Spolupracujeme aj v školskom roku 2020/2021

Takto vidíme detské práva mi:Detské práva web

*****

Spolupracujeme aj v školskom roku 2019/2020

Správu o realizovaných aktivitách nájdete tu:Plnenie plánu UNICEF 2019 – 2020

Za školský rok 2018/2019 sme opätovne obhájili titul !Škola priateľská deťom“

Zúčastnili sme sa finančnej zbierky „Modrý gombík“ a spolu sa nám s ostatnými školami podarilo vyzbierať 

 36 318,84 €  

Táto suma bude venovaná deťom na Ukrajine, ktoré už 6. rok žijú vo vojnovom konflikte. Bude použitá hlavne na psychosociálne programy, ktoré deťom pomáhajú prekonať traumy z vojny.

V mene všetkých detí Vám ĎAKUJEME.

*****

Valentínska slava v duchu myšlienky „Každí môže byť hrdinom“

rbt

*******

Pokračujeme v spolupráci v rámci vynoveného programu zameraného na humanitárnu pomoc s ideou „Každý môže byť hrdinom“

V rámci tejto myšlienky sme v MŠ odohrali krásne divadielko s názvom „Snehuliak s horúcim srdcom“,ktoré je tématicky zamerane na pomoc druhým.

rbt

Vianočná  zbierka UNICEF na vianočných trhoch 2019/2020

rbt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj tieto Vianoce sme sa stáli súčasťou krásnych myšlienok UNICEF-u a spoločne s detičkami z našej MŠ sme vyrobili vianočné ozdoby, ktorých predajom sa nám podarilo vyzbierať sum144,40 eur.

Všetkým ktorí si od nás kúpili vianočnú ozdobu a prispeli tak na správnu vec zo srdca spolu s detičkami ďakujeme.

 

 

Práva očami detí 2018/2019

bty

Spolupracujeme aj v školskom roku 2017/2018:

Ocenenie Vianočnej zbierky. Všetkým, ktorí prispeli srdečne ďakujeme.

bty

Máme novú nástenku UNICEF

bty

bty

bty

Vianočné trhy s UNICEFOM

bty

Deň duševného zdravia…

Ocenenie našej práce za rok 2017:

dav

 

Aj naša škola sa každoročne zapája do tohto projektu o čom svedčí aj naša práca:

prava_ocami_deti

 

dav

dav

 


 

PREVENCIA ŠIKANY v PDF

 


 

PREVENCIA ŠIKANY

Pod slovom PREVENCIA ŠIKANY rozumieme predchádzanie a riešenie sociálno-patologických prejavov v zmysle aktívnej ochrany detí v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa. V prípadoch oprávneného podozrenia, že deti sú fyzicky alebo psychicky týrané, šikanované, je ohrozovaný ich morálny vývin, je riaditeľ školy povinný bezodkladne riešiť problém s vedením školy. Pri nedodržaní školou prijatých opatrení zo strany zákonných zástupcov detí je riaditeľ povinný kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, lekára – pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“

Pod šikanovaním sa rozumie akékoľvek správanie žiaka a skupiny, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi, ktorý sa nemôže alebo nevie brániť.

ŠIKANOVANIE je:

  • úmysel ublížiť fyzicky alebo psychicky
  • agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov
  • nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou
  • zahŕňa slovné ponižovanie, nadávanie, výsmech, hrubé žartovanie,vydieranie,
  • obmedzovanie slobody, pohŕdanie, poškodzovanie osobných vecí, telesné napadnutie
  • je právne postihnuteľné
  • opakované útoky

Je preto potrebné:

  • Dôsledne informovať žiakov a rodičov o vnútornom poriadku školy, kde sú zakotvené pravidlá správania žiakov. Šikanovanie v škole nebude tolerované! Zároveň poriadok školy obsahuje sankcie pri ich porušení, o ktorých sú žiaci a rodičia informovaní.
  • Venovať pozornosť vytvoreniu príjemnej a bezpečnej klímy v škole.
  • Skúsiť riešiť agresiu detí formou hry, pri čom cieľom dieťaťa je len vyskúšať si svoje vlastné sily alebo jednoducho prejaviť radosť z víťazstva.

PRÍČINY ŠIKANOVANIA

A/ Temperament dieťaťa
Výskumné zistenia poukazujú na to, že deti , ktoré šikanujú bývajú živé, energické, ľahko sa vedia nudiť alebo sú závislé vo vzťahoch k iným ľuďom a neisté. Napr. môžu žiarliť na úspech iných v škole či športe, ale aj na nového súrodenca, môžu mať poruchy učenia, čo ich hnevá, alebo môžu byť ubité tým, že sú samé týrané.

B/ Vplyv rodiny
Zanedbávané dieťa
Ak je dieťa zanedbávané, alebo priveľmi trestané, môže si o sebe vytvoriť negatívny obraz. Dieťa sa môže cítiť frustrované, neisté. Takéto deti môžu začať druhých šikanovať, aby si dokázali, že sú hodné toho, aby si ich všímali.

Agresívna rodina
Dieťa, ktoré vyrastá v rodine s prevahou hlasných argumentácií, kriku,násilia, má sklon používať tento druh agresívneho správania aj keď je s deťmi. Ak sú rodičia sami agresormi, často podporujú alebo obraňujú agresivitu u svojich detí a nechcú pripustiť ich vinu na incidente šikanovania.

Rodina, v ktorej „všetko prejde“
Dieťa môže mať v rodine značnú voľnosť, takže môže mať problémy s tým, ako rozpoznať, čo je prijateľné, keď je s inými ľuďmi. Takéto dieťa zle reaguje na disciplínu. Môže byť rozmaznané a doma býva centrom pozornosti.

 

Dňa 19.11.2014 sa konal Svetový deň prevencie a týrania detí

kedy deti zaujali empatický postoj ku multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva.

Na základe pozerania príbehu o deťoch v Ugande si uvedomovali ich spôsob života a vysvetľovali možné dôsledky príslušnosti k určitým kultúrnym skupinám ľudstva.

uganda1

uganda2